Sitemap|Contact|
A- A+
 • Home
 • Cijfers en statistieken
 • Links
 • FAQ
 • Bestellen
 • Regelgeving
 • Video

FAQ

Alles weergeven / Alles verbergen

fold faq
Hoe kan ik als sporter weten of een bepaald geneesmiddel een verboden stof bevat?

Iedereen kan op de website www.antidoping.vlaanderen terecht om te kijken of een bepaald geneesmiddel een verboden stof bevat. Alle geneesmiddelen die vermeld staan in het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie staan hierop vermeld. Maandelijks wordt deze lijst aangepast.

Let op! Niet elk product waaraan geneeskrachtige werking wordt toegeschreven is een officieel geneesmiddel en dus vermeld in de lijst met geneesmiddelen.

De als "geneesmiddel" op de dopinglijn vermelde producten zijn enkel de officieel in België geregistreerde geneesmiddelen.

De geneesmiddelen in het groen weergegeven, zijn toegelaten. De geneesmiddelen op een rode achtergrond bevatten een of meer verboden stoffen. Door op het geneesmiddel zelf te klikken, krijg je meer uitleg en kan je zien onder welke voorwaarden het geneesmiddel verboden is (altijd, enkel buiten wedstrijdverband, enkel bij bepaalde sporten, …).
--> Zie "lijst geneesmiddelen" voor meer informatie over het gebruik van de lijst.

Indien er toch nog iets onduidelijk is, kan u uw vraag per e-mail stellen aan NADO Vlaanderen: dopinglijn@nado.vlaanderen.

fold faq
Wat als een sporter om medische redenen een verboden stof moet gebruiken?

Het antwoord hierop vind je onder de rubriek Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)

fold faq
Wat moet ik doen als mijn sportfederatie of sportvereniging een dopingcontrole wenst te organiseren?

Sportfederaties hebben het recht om zelf dopingcontroles te laten uitvoeren. De overheid moet van deze controles minstens 2 weken voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte worden gebracht, zodat ze daar rekening mee kan houden bij het plannen van haar eigen controles en eventueel toezicht kan uitoefenen op deze dopingcontroles.

Wanneer uw federatie zelf een dopingcontrole wenst te organiseren, kan u dit best per e-mail melden aan hans.cooman@nado.vlaanderen. Hij kan u helpen bij het zoeken naar een erkend controlearts voor het uitvoeren van de controle.

De sportfederatie die een dopingcontrole plant, stelt een opdracht tot dopingcontrole op voor de controlearts en een analyseopdracht voor het controlelaboratorium en stuurt hiervan een afschrift naar de administratie (Vlaamse overheid, NADO Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel).

De kosten voor deze controles (controleartsen, laboanalyses, …) zijn volledig voor de aanvrager.

fold faq
Mag ik voedingssupplement "X" nemen?

Noch wij, noch u (waarschijnlijk) kennen de volledige en correcte samenstelling van deze producten, die kunnen gecontamineerd zijn met verboden stoffen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 10% van de voedingssupplementen stoffen bevat die niet op de verpakking vermeld staan en zo aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingcontrole. Om een positieve dopingcontrole te vermijden en om uw gezondheid niet te schaden, raden wij u aan deze producten niet te gebruiken.

Ook uit een gezonde en evenwichtige voeding kunnen sporters de nodige vitamines halen. Voor meer informatie over voeding kan u terecht op de website www.gezondsporten.be.

Surf naar www.gezondsporten.be/themas/sportvoeding/gezonde-basisvoeding/de-actieve-voedingsdriehoek om meer te weten te komen over sportvoeding en sportdranken met een wetenschappelijk onderbouwde uitleg.

Via www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/voedingssupplementen/voedingssupplementen/ vindt u het antwoord op een aantal vragen over voedingssupplementen.

De sporter is en blijft verantwoordelijk voor de producten die hij/zij gebruikt.

fold faq
Is creatine schadelijk? Is creatine toegelaten?

Creatine staat niet op de lijst van verboden stoffen of methoden en is dus toegelaten. Creatine kan enig positief effect hebben bij prestaties welke een korte explosieve krachtontplooiing vragen. Voor duursporten wordt geen prestatieverbetering genoteerd.

Een oplaaddosis van 5 gram per dag gedurende een 14-tal dagen en daarna een onderhoudsbehandeling van 3 gram per dag lijkt niet schadelijk te zijn.

Wetenschappelijke literatuur meldt dat het best is vooraf een medisch onderzoek te ondergaan met onder andere controle van lever- en nierfunctie. Bij aandoeningen van deze organen kan er wel schade ontstaan, zelfs bij “normale doses”. Het gebruik van grote hoeveelheden creatine kan de gezondheid schaden (o.a. nierproblemen veroorzaken).

fold faq
Kan ik positief testen als ik Redbull heb gedronken?

Neen, op voorwaarde dat u geen andere middelen of producten met verboden stoffen hebt gebruikt. Sinds 1 januari 2004 is cafeïne toegelaten en zal een sporter dus niet positief testen bij een dopingcontrole na het drinken van een of meerdere Redbulls.

fold faq
Is cannabis verboden voor sporters? Zo ja, waarom? Cannabis heeft toch een kalmerende werking i.p.v. een stimulerende?

Cannabis staat op de lijst van de verboden stoffen bij controles binnen wedstrijdverband en is dus verboden voor sporters.

Cannabis is verboden omwille van het euforisch effect en om de sporter tegen zichzelf te beschermen zodat hij op een normale (en niet op een euforische manier) zijn sport kan beoefenen.

Op te merken valt dat cannabis zeer lang opspoorbaar blijft. Het roken van één joint kan verschillende weken later nog leiden tot een afwijkend analyseresultaat.

fold faq
Bestaat er een lijst van verboden dopingproducten voor dieren (paarden, duiven…)?

De website dopinglijn geeft enkel informatie aangaande humane doping en is dus een initiatief om de sporter te informeren en te sensibiliseren over gezond sporten, m.a.w. de sporter kan hierbij terecht met vragen over zijn gezondheid (welke producten of geneesmiddelen mag hijzelf wel of niet nemen, wat zijn de al dan niet schadelijke effecten van een bepaald product, enz…). Advies geven over dieren en doping doet de dopinglijn niet, hiervoor kan men terecht bij de dienst Dierenwelzijn: dierenwelzijn@vlaanderen.be.

fold faq
Ik heb gehoord dat alcohol verboden is voor sporters. Is dit inderdaad zo?

Alcohol staat niet meer op de verboden lijst.

Sommige internationale federaties willen alcohol wel verbieden in hun intern reglement. Informeer bij uw betrokken internationale federatie.

Alcohol is wel verboden voor alle sporters vanaf het ogenblik dat ze opgeroepen zijn voor dopingcontrole en dit tot hun staal is afgenomen.

fold faq
Regelmatig hoor ik de term ‘elitesporter’ opduiken in het kader van verblijfsgegevens meedelen. Wie wordt hiermee eigenlijk bedoeld?

Elitesporters zijn sporters van nationaal of internationaal niveau. 

Elitesporter van internationaal niveau is elke sporter die deelneemt aan wedstrijden van internationaal niveau.  Wie deze sporters concreet zijn, wordt bepaald door elke internationale federatie afzonderlijk.  Dit kan zowel de top 50 als de top 10 van de wereldranglijst zijn.

Elitesporter van nationaal niveau is elke sporter die volgens zijn nationale antidopingorganisatie (NADO) van nationaal niveau is. 

In België zijn er vier NADO’s (één per Gemeenschap en één voor Brussel), maar wat nationaal niveau betreft, hanteren allen dezelfde definitie.  In Vlaanderen is deze definitie opgenomen in artikel 2, 19° van het antidopingdecreet, dat bepaalt:

Elitesporter van nationaal niveau: elke sporter van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en deel uitmaakt van de olympische of paralympische beweging of erkend is door het Internationaal Olympisch Comité of Internationaal Paralympisch Comité of lid is van Sport Accord, die geen elitesporter van internationaal niveau is, en die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:
a) hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van hoog niveau; 
b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van de betreffende discipline; 
c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline: Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen; 
d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in punt a), b) of c);

Wie deze personen concreet zijn in Vlaanderen, is het voorwerp van overleg tussen NADO Vlaanderen en de Vlaamse sportfederaties.

Onthoudt dat hoewel de term “elitesporter” slaat op sporters van hoog (d.w.z. nationaal of internationaal) niveau, het al dan niet elitesporter zijn geen verband houdt met het statuut van topsporter, de erkenning van een sport of financiële ondersteuning van een sporter.

Of een sporter al dan niet als elitesporter moet worden beschouwd, heeft enkel belang in het kader van de antidopingregelgeving.

fold faq
Ik moet een eindwerk maken voor school en heb als onderwerp “doping in de sport” gekozen. Kan u mij meer informatie bezorgen over een aantal dopingproducten?

Via www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/verboden-stoffen/ vindt u een overzicht van de verboden stoffen en methoden, ingedeeld in groepen, met uitleg over de werking van de middelen en de mogelijke gezondheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn.

fold faq
Ik ben 17 jaar en binnenkort ga ik deelnemen aan een internationale wedstrijd in het buitenland. Hoe kan ik mij in regel stellen met de antidopingregelgeving als ADHD-patiënt (die Rilatine neemt)?

Vanaf 1 januari 2020 moeten minderjarige sporters ook in Vlaanderen, net zoals elders in de wereld, een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) hebben om het gebruik van een verboden stof (dat is een stof op de dopinglijst) te kunnen rechtvaardigen. De therapeutische noodzaak wordt beoordeeld aan de hand van de internationale standaard.

Meer info: https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/ttn/wie-kanmoet-een-ttn-aanvragen/

 

FAQ - verblijfsgegevens in ADAMS

Alles weergeven / Alles verbergen

fold faq
Hoe kan ik dit het best praktisch aanpakken?

Elitesporter categorie A:

Na het aanmaken van je profiel met postadres, verblijfplaatsen, trainingslocaties, en wedstrijdlocaties, ga je volgt te werk:

 1. Elke drie maanden voert u voor elke dag van dat trimester een verblijfplaats en timeslot van één uur in. U voert ook uw belangrijkste wedstrijden voor dat trimester in. Zorg ervoor dat u voor elke dag een locatie die als verblijfplaats is aangemaakt (oranje balkje), hebt ingevuld. Opgelet: de verblijfplaats is de plaats waar je je 's avonds te slapen legt.
 2. Wekelijks (bijvoorbeeld op zondagavond) kijkt u na of de al ingegeven informatie voor de volgende week nog klopt (als dat niet het geval is, corrigeert u die) en vult u de geplande trainingen en wedstrijden voor de volgende week in.
 3. Als er in de loop van de week iets verandert (als bijvoorbeeld de. training wordt uitgesteld wegens het slechte weer), noteert u dat onmiddellijk in ADAMS.

Elitesporter categorie B:

 1. Elke 3 maanden voert u voor het komende trimester:
  - alle belangrijke wedstijden in
  - voor de dagen dat er geen wedstrijd is: één of meerdere trainingen per dag
  - voor de dagen dat er geen wedstrijd of training is: je verblijfplaats
 2. Wekelijks (bijvoorbeeld op zondagavond) kijkt u na of de al ingegeven informatie voor de volgende week nog klopt en corrigeer je de trainingen, wedstrijden en verblijfsgegevens zo nodig
 3. Als er in de loop van de week iets verandert (als bijvoorbeeld de training wordt uitgesteld wegens het slechte weer), noteert u dat onmiddellijk in ADAMS.

Elitesporter categorie C:

 1. De ploegverantwoordelijke bezorgt de volledige spelerslijst met identificatie en contactgegevens alsook de gewoonlijke verblijfplaats van zichzelf en alle spelers aan het NADO. Van elke wijziging in deze lijst brengt hij het NADO onmiddellijk op de hoogte. 
 2. Elke 3 maanden voert de ploegverantwoordelijke voor het komende trimester:
  - alle belangrijke wedstijden in
  - voor de dagen dat er geen wedstrijd is: één of meerdere trainingen per dag
 3. Wekelijks (bijvoorbeeld op zondagavond) kijkt hij na of al de ingegeven informatie voor de volgende week nog klopt en corrigeert hij de trainingen en wedstrijden zo nodig
 4. Als er in de loop van de week iets verandert (als bijvoorbeeld de training wordt uitgesteld wegens het slechte weer), wijzigt hij dat onmiddellijk in ADAMS.
fold faq
Wat als de dopingcontroleur mij niet kan bereiken op de door mij aangegeven verblijfplaats?

Er is een verschil wanneer de controlearts je niet kan bereiken tijdens de 60 minuten die je zelf hebt opgegeven als periode waarop je beschikbaar bent voor de dopingcontrole, of tijdens de overige 23 uur van de dag.

 1. Je bent niet beschikbaar tijdens je zelf gekozen 1-uurtijdslot:
  Het is absoluut noodzakelijk dat u tijdens het uur dat u zelf hebt opgegeven, ter plaatse aanwezig bent en ervoor zorgt dat de controlearts onmiddellijk visueel contact met u kan maken. Als dat niet het geval is, zal de controlearts een verslag van schijnbaar gemiste test opmaken. Met onmiddellijk visueel contact wordt bedoeld: als de controlearts bij u aanbelt voor een thuiscontrole, doe je zelf de deur open of kom je in elk geval onmiddellijk tot bij de controlearts. Als je aan het sporten bent, ziet de controlearts u terwijl je aan het trainen bent, bijvoorbeeld op de atletiekpiste of in de zaal. Als de controlearts tijdens het 1-uurtijdslot de sporter niet kan bereiken, zal de controlearts 5 minuten voor het einde van het 1-uurtijdslot hem/haar telefonisch trachten te contacteren.
   
  Dit betekent dat:
   
  1.de controlearts hiervan een verslag zal opmaken (wegens het niet onmiddellijk bereikbaar en beschikbaar zijn voor dopingcontrole).
  2.de controle per definitie aangekondigd zal gebeuren.
 2. Je bent niet beschikbaar tijdens de andere 23 uur van de dag
  U geeft zo precies mogelijk het tijdstip en de plaats van al uw trainingen op. Als de controlearts op uw trainings- of verblijfplaats aankomt en u blijkt niet ter plaatse te zijn, zal de controlearts beslissen of hij je al dan niet telefonisch tracht te bereiken. Wanneer u niet op de aangegeven trainingsplaats aanwezig bent, zal een verslag gemaakt worden en zal u om uitleg gevraagd worden. Als het gaat om een onvoorziene wijziging, zal geen "niet-nakoming" (categorie B of C) of aangifteverzuim (categorie A) worden aangerekend. Als het om een te voorziene wijziging gaat (u traint bv. in een ander land), zal wel een "niet-nakoming" (categorie B of C) of aangifteverzuim (categorie A) worden aangerekend.
fold faq
Moet ik meedelen wanneer ik bvb. naar de bioscoop of op restaurant ga?

Nee, alleen de trainingen en wedstrijden moet u meedelen. Als de controlearts tijdens uw bioscoop- of restaurantbezoek op uw verblijfplaats aankomt en vaststelt dat u er niet bent, zal de controle niet doorgaan.

Vanzelfsprekend staat het u vrij om uw bioscoopbezoek of andere periodes waarin u niet of moeilijk bereikbaar bent (bijvoorbeeld een begrafenis), toch in ADAMS in te geven. Dan kan de controlearts daarmee rekening houden en u op dat ogenblik niet komen storen.

fold faq
Kan ik volstaan met de volgende informatie in te voeren: training van 8u. tot 20u., juiste locatie afhankelijk van de weersomstandigheden?

Nee. Het gebeurt zelden of nooit dat een training 12 uur duurt. U moet uw trainingsuren en plaatsen (zwembad, piste, sportzaal,...) zo precies mogelijk opgeven. Bij langeafstandslopen of fietsen vermeldt u de vertrek- en aankomstplaats van de training en ook het geschatte vertrek- en aankomstuur.

fold faq
Waarom belt de controlearts mij niet op om een dopingcontrole af te spreken?

Dopingcontroles gebeuren bij voorkeur onaangekondigd. Dat betekent dat u vanaf het ogenblik dat u weet dat u een dopingtest moet ondergaan tot het ogenblik dat de dopingtest is beëindigd, onder toezicht moet blijven van de controlearts of de hem vergezellende chaperon. Telefoneren en afspreken dat 30 minuten later een controle zal worden uitgevoerd, maakt een dopingcontrole aangekondigd. Sporters die vals willen spelen, krijgen zo de kans om dat ook effectief te doen. Dopingcontroles moeten alle bedrog uitsluiten.

fold faq
Wat zijn de regelmatige activiteiten die ik moet aangeven?

Het zijn de activiteiten of gebeurtenissen die geregeld of volgens een vast patroon terugkeren. U moet minstens al uw trainingen aangeven. U vermeldt de plaats van de training en het tijdstip waarop die training begint en eindigt. Als u bijvoorbeeld halftijds werkt of les volgt, kunt u dat ook aangeven. In de regel worden dopingcontroles op uw werk of studieplaats vermeden. U kunt eventueel ook steeds vermelden of een controle al dan niet mogelijk is op dat ogenblik en op die plaats.

fold faq
Kan ik mijn verblijfsgegevens per sms wijzigen?

Een nieuwe SMS functie is toegevoegd aan ADAMS. Wanneer er geen internet voorhanden is, kan u de verblijfsgegevens aanpassen via GSM of PDA.

Hoe gaat u te werk?

 • Voer onder in het scherm "Mijn Profiel" onder de beschrijving "contact bijzonderheden" uw GSM nummer in ( vorm +32...), selecteer "mobiel" bij "type telefoon" en vink "gebruik SMS" aan. Sla alles op.
 • Een knop "testaansluiting" verschijnt. Wanneer u hierop klikt, ontvangt u een SMS met de vraag een code bestaande uit 3 cijfers te Sms'en naar +44 7781 480710 (0,40 Euro/sms). U krijgt slechts 24u de tijd om deze boodschap uit te voeren, later moet een nieuwe testaanvraag gebeuren.
 • Wanneer de configuratie met de code bevestigd is, zal "test OK" naast testaansluiting verschijnen. Dit gebeurt mogelijks met enige vertraging.
 • Via telefoonnummer toevoegen kan u tot 3 nummers invoeren. Elk GSM-nummer moet afzonderlijk bevestigd worden. Voor elk GSM-nummer moet bovenstaande werkwijze gevolgd worden.
 • Uw GSM-nummer(s) is nu aan uw ADAMS-profiel gelinkt.
 • Maak een SMS op met vermelding van de wijziging en verzend het bericht naar +44 7781 48071.
 • Het bericht wordt automatisch als bijlage aan uw kalender toegevoegd. (let op: mogelijks enige vertraging!) en is bijgevolg zichtbaar voor de controle-instanties.
 • Wanneer u zich nadien via een computer aanmeldt in ADAMS, zal gevraagd worden het gewijzigde kwartaal, ter bevestiging, opnieuw in te dienen.

 

Enkele bemerkingen:

 • Dit systeem mag enkel gebruikt worden om aanpassingen door te geven wanneer geen internet voorhanden is.
 • Een SMS kan slechts aangewend worden om wijzigingen aan eerder ingediende kwartalen te melden. Het blijft noodzakelijk om de kwartalen via de computer door te geven.
 • De prijs per bericht bedraagt ongeveer €0,40/SMS.
 • ADAMS geeft in zijn bijlage het Canadese uur van verzenden weer! Het effectieve Belgische verzenduur is 6 uur later!!!

 

Voorbeeld:

From: 32................
To: 447781480710
Provider date: 13-Feb-2009 02:03 Canadese tijd (GMT-5) -> SMS verzonden op 13-Feb-09 om 08:03 Belgische tijd (GMT+1)!!!
Content: 13/02/2009 Testfold faq
Wat als ik nog vragen heb?

Als u na het doornemen van de ADAMS-handleiding nog vragen of problemen hebt, kunt u bellen naar 02 553 68 79 of mailen naar elitesporter@nado.vlaanderen

U kunt ook een persoonlijke begeleiding vragen: we ontvangen u dan in onze kantoren en leggen u stap voor stap uit hoe u ADAMS moet gebruiken zodat u vlot uw verblijfsgegevens kunt indienen en wijzigen. Als u graag zo een persoonlijke begeleiding wilt krijgen, kunt u een afspraak maken via het bovenstaande telefoonnummer.

Log in op het extranet »

Ga naar...

 • Cijfers en statistieken
 • Links
 • FAQ
 • Bestellen
 • Regelgeving
 • Video

Nieuws

03 juli 2020

 • Dopingcontrole na de wedstrijd
  COVID-19 - Update 01/07/2020

31 maart 2020

 • De cijfers en statistieken van 2019 werden gepubliceerd:
  jaartotaal: cijfers per...

23 maart 2020

 • NADO Vlaanderen in Corona-modus
  Naar aanleiding van de Corona-crisis in België heeft...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.