Sitemap|Contact|
A- A+

Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Vlaamse Gemeenschap u toegang verleent tot deze website.


Het gebruik van de website www.antidoping.vlaanderen houdt in dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden kent en aanvaardt.
 
1. Informatie

1.1. Het is de bedoeling dat de informatie op deze website bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Ondanks alle inspanningen kan de Vlaamse Gemeenschap niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
De Vlaamse Gemeenschap aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.2. De informatie op deze website is: uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
geen professioneel (o.a. medisch of juridisch) advies. Voor specifiek advies dient u steeds daarvoor geëigende gekwalificeerde bijstand te vragen.

 
1.3. Er kan geenszins worden gewaarborgd dat teksten op deze website een correcte weergave uitmaken van de vigerende reglementering. Uitsluitend de teksten zoals die in het Belgisch Staatsblad of enige andere officiële bron werden bekendgemaakt, hebben juridische waarde.

1.4. De Vlaamse Gemeenschap streeft er naar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De Vlaamse Gemeenschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen en beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

 2. Links en verwijzingen

2.1. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Vlaamse Gemeenschap controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

2.2. De Vlaamse Gemeenschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar deze website verwijst.

2.3. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster (info@nado.vlaanderen) en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

3. Bescherming van persoonsgegevens
De Vlaamse Gemeenschap hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De Vlaamse Gemeenschap geeft u daarbij de volgende garanties:
Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.
De Vlaamse Gemeenschap treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.
 
4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie die u op deze website vindt kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk (en didactisch) gebruik aanwenden. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid, softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De Vlaamse Gemeenschap behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde teksten, softwaretoepassingen en grafische elementen op de site werden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.
 

 

Log in op het extranet »

Ga naar...

 • Cijfers en statistieken
 • Links
 • FAQ
 • Bestellen
 • Regelgeving
 • Video

Nieuws

29 augustus 2018


 • Play True Day: allemaal samen voor een dopingvrije sport!
   
  Tijdens het weekend...

23 juli 2018

 • Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen aan om een Play True Day te...

03 april 2018

 • NADO Vlaanderen is op korte termijn en voor onmiddellijke aanstelling op zoek naar:...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.