Een overtreding: wat nu?

Als een sporter een dopingpraktijk begaat (positief analyseresultaat, fraude of poging tot fraude, weigeren van de controle, …) wordt een disciplinair dossier samengesteld.

De sporter die positief test op een verboden substantie, heeft het recht een tegenanalyse op eigen kosten aan te vragen. Indien bij een sporter de aanwezigheid of gebruik van een van volgende verboden stoffen of methoden wordt vastgesteld, betekent dit een onmiddellijke schorsing:

  • anabole middelen;
  • hormonen en aanverwante stoffen;
  • agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen;
  • sommige stimulantia;
  • bloeddoping;
  • kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof;
  • fraude of poging tot fraude om de (validiteit en integriteit van de) stalen te beïnvloeden (bv. verwisselen van urine);
  • intraveneuze infusen;
  • genetische doping.

 

Voor andere verboden stoffen of methoden geldt geen onmiddellijke schorsing.

De niet-elitesporter wordt uitgenodigd op een zitting van de disciplinaire commissie (van de Vlaamse overheid) waarbij hij de kans krijgt de feiten toe te lichten. De sporter kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat en zich laten bijstaan door een arts. Als de sporter geen Nederlands spreekt of verstaat, kan hij zich door een tolk laten bijstaan.

Indien de sporter onmogelijk op de zitting aanwezig kan zijn, kan hij uitstel vragen aan de voorzitter van de disciplinaire commissie.

Indien de sporter niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging (vragen van uitstel), kan de disciplinaire commissie het dossier bij verstek behandelen.

Ten laatste 2 weken na de hoorzitting neemt de disciplinaire commissie een beslissing, die via aangetekende brief aan de sporter wordt bezorgd.
Sancties bestaan uit een verbod om aan sportmanifestaties deel te nemen en naast de controle- en procedurekosten, een administratieve geldboete, die kan oplopen tot 25.000 euro. Sancties worden genomen in overeenstemming met de WADA-code.

Tegen een beslissing genomen bij verstek (de sporter was niet aanwezig op de hoorzitting) kan de sporter verzet aantekenen. Wanneer een sporter verzet aantekent (bij de voorzitter van de disciplinaire commissie), zal het dossier opnieuw door de disciplinaire commissie behandeld worden.

Wanneer een sporter niet akkoord gaat met de beslissing van de disciplinaire commissie, kan hij beroep aantekenen bij de voorzitter van de disciplinaire raad. Dit orgaan bestaat, net zoals de disciplinaire commissie, uit 3 leden en een secretaris. Ook hier gelden dezelfde regels als bij de disciplinaire commissie (laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, laten bijstaan door tolk of arts, vragen van uitstel, beslissing max. 2 weken na hoorzitting, …).

Tegen de beslissingen van de disciplinaire raad kan een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing worden ingesteld bij de Raad van State.

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.