Vernieuwd Vlaams antidopingbeleid

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code) van kracht. Het decreet van 25 mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport (“het antidopingdecreet”), gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen deze internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context. Vanaf 31 maart 2015 wordt in de Vlaamse Gemeenschap deze vernieuwde antidopingregelgeving van kracht. Daarom vraagt NADO Vlaanderen u met aandrang om onderstaande informatie en opdrachten met aandacht door te nemen.
Wat betekent het gewijzigde antidopingbeleid voor uw sportfederatie?
De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging. Een federatie is zowel een sportvereniging op zich, als een groepering van sportverenigingen. Voor federaties gelden alle verplichtingen die op een sportvereniging rusten, evenals een aantal specifieke verplichtingen die enkel voor federaties gelden.
Welke de verplichtingen voor federaties zijn, wordt toegelicht in deze gids voor sportfederaties.

Voor wedstrijdorganisatoren en organisatoren van sportevenementen, worden de bijzondere aandachtspunten beknopt opgesomd in een nota voor wedstrijdorganisatoren.
Op 9 maart 2015 organiseerden Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en NADO Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie en het Vlaams Doping Tribunaal, reeds een infonamiddag waarin de algemene principes van de vernieuwde regelgeving en het Vlaamse antidopingbeleid werden toegelicht voor de sportfederaties met (potentieel) elitesporters zoals gedefinieerd in het antidopingdecreet.
Deze infonamiddag was daarom in eerste instantie gericht naar de verantwoordelijken van sportfederaties die een olympische sportdiscipline aanbieden of waarvan de internationale sportfederatie lid is van ‘sport accord’.
De presentatie van dit infomoment bevat echter nuttige informatie voor àlle sportfederaties.
Consulteer zeker ook de gids voor de breedtesporter en de gids voor de elitesporter, en communiceer deze informatie naar uw sporters.

Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders
De federaties zijn verantwoordelijk voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de elitesporters die bij hen aangesloten zijn of die bij hen aangesloten waren op het ogenblik van de overtreding. De federaties zijn daarnaast bevoegd voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door begeleiders die hetzij lid zijn van de federatie, hetzij een contractuele band hebben met de federatie, hetzij een contractuele band hebben met een sporter die lid is van de federatie.
Elke federatie dient daarom een tuchtreglement uit te vaardigen dat conform de Code de procedure, disciplinaire commissie en disciplinaire maatregelen vastlegt die van toepassing zijn op elitesporters en begeleiders. Federaties die geen eigen procedurereglement en disciplinair orgaan voor elitesporters en begeleiders kunnen of willen vaststellen, dienen aan te sluiten bij het Vlaams Doping Tribunaal (www.dopingtribunaal.be) en een tuchtreglement uit te vaardigen die het Vlaams Doping Tribunaal toelaat in hun naam en voor hun rekening op te treden bij vermoedelijke dopingpraktijken van een elitesporter of begeleider.
NADO Vlaanderen werkte als dienstverlening een nieuw model van tuchtreglement inzake antidoping voor elitesporters en begeleiders uit. U vindt dit model in bijlage.
Belangrijk! Integreer dit tuchtreglement zo snel mogelijk in de interne reglementen van uw sportfederatie. Indien de aanpassing van de interne reglementen dienen goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering, agendeert u dit best op de eerstkomende Algemene Vergadering van de sportfederatie. Is de goedkeuring van een aanpassing van de interne reglementen een bevoegdheid van de Raad van Bestuur van uw federatie, dan agendeert u dit ook best op de eerstvolgende Raad van Bestuur.

Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij NADO Vlaanderen (info@nado.vlaanderen of 02 553 35 37).

Aanduiden van een dopingpreventieverantwoordelijke
Gelet op de uitgebreide taken van een federatie wat dopingpreventie betreft en de noodzaak tot samenwerking inzake dopingbestrijding, dient elke federatie een dopingpreventieverantwoordelijke aan te stellen die minstens:
• de gids voor sportfederaties en de geldende antidopingreglementering (internationaal, Vlaams, eigen reglementen federatie) ‘kent’ en de dopingbestrijding verder opvolgt;
• de uitvoering coördineert van de taken die de federatie ter zake zijn opgelegd;
• instaat voor een goede samenwerking met NADO Vlaanderen;
• als eerste aanspreekpunt dient voor leden of clubs met vragen of informatie over doping.

Documenten:

Ga naar...

Nieuwsbrief

Via deze rubriek kan u zich abonneren voor de gratis nieuwsbrief i.v.m. doping en dopingbestrijding in Vlaanderen. Gelieve uw e-mailadres in te vullen en op de knop “inschrijven” te klikken.

nieuwsbrief

Opmerking: uw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties of instellingen.